Уманський НУС | сьогодні: 26.07.2017

Вісник Уманського національного університету садівництва ISSN 2310-0478 (Online), ISSN 2310-046X (Print)

Шановні відвідувачі! Вітаємо Вас на офіційному сайті журналу «Вісник Уманського національного університету садівництва» !

«Вісник Уманського національного університету садівництва» - науково-виробничий журнал з відкритим доступом до повних текстів.

  Сучасний розвиток суспільства, що супроводжується зростанням кількості населення Землі, кліматичними змінами, виснаженням природних ресурсів вимагає пошуку нових ефективних механізмів забезпечення життєдіяльності людини. При цьому на першому місці стоїть забезпечення населення планети продовольством в достатній кількості та відповідній якості. Цього можна досягнути лише за умови інтенсивного розвитку інноваційних технологій в галузі сільського господарства.

  Україна є однією з  провідних держав-постачальників сільськогосподарської продукції на світовий продовольчий ринок. Тому надзвичайно важливого значення набуває створення сприятливих умов не лише для виробництва, але й для науково-технологічних розробок в даній галузі. Стрімкий розвиток науки та технологій в сучасному світі вимагають створення адекватних механізмів не лише для генерування самих ідей, але й для поширення їх між науковцями та практиками. Тому даний журнал слугуватиме платформою для обміну науковими досягненнями в галузі сільського господарства для вітчизняних та іноземних вчених, що дозволить їм не лише бути в курсі останніх досягнень сільськогосподарської науки, а й активно залучатися до їх обговорення.

  На даний час  «Вісник Уманського національного університету садівництва» перебуває тільки на початку тривалого та продуктивного шляху, проте маємо надію, що він стане одним з провідних видань та буде корисним як для наукової спільноти так і для аграрного бізнесу не лише України, а й інших держав світу.

  З повагою, головний редактор журналу, доктор с.-г. наук, професор Карпенко Віктор Петрович

Шановні друзі! Повідомляємо Вас, що «Вісник Уманського національного університету садівництва» зареєстровано у наукометричій базі даних Ulrich's Periodicals Directory

База даних ulrich's Periodicals Directory американського видавництва Bowker, є найбільшою БД, що описує світовий потік серіальних (періодичних та продовжуваних) видань за всіма тематичними напрямками життєдіяльності. БД містить описи майже 300 тис. серіальних видань, з яких понад 200 тис. - видання, що виходять у даний час. Активно використовується науковими установами для проведення НДР з аналізу світового потоку серіальних видань, довідково-інформаційної роботи і при комплектуванні вхідного потоку періодичних і продовжуваних видань.

Останній номер - №1, 2017

1 Вагнер І.В.
Чорна В. І.
ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР ПІД ВПЛИВОМ АКТИВНИХ ФОРМ КРЕМНІЮ
УДК: 631.416.3, стор. 3-7, завантажень (10)
2 Недвига М.В.
Невлад В. І.
Прокопчук І.В.
Стасінєвич О.Ю.
ДЕГРАДАЦІЯ ҐРУНТУ: ПРОБЛЕМИ ВІДНОВЛЕННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ЙОГО РОДЮЧОСТІ
УДК: 631.452 (477), стор. 7-12, завантажень (16)
3 Дубін О.М.
Василенко О.В.
ОЦІНКА ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ БДЖІЛЬНИЦТВА В СУЧАСНИХ ЕКОЛОГІЧНИХ УМОВАХ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УДК: 638:006.83:504(477.46), стор. 12-18, завантажень (14)
4 Кирилюк В.П.
Шемякін М.В.
ВПЛИВ ВОЛОГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЕГЕТАЦІЙНОГО ПЕРІОДУ НА ЗАПАСИ ПРОДУКТИВНОЇ ВОЛОГИ І ВОДОСПОЖИВАННЯ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ
УДК: 631.67:664.4:633.11 (571.61), стор. 18-26, завантажень (26)
5 Новак А.В. АГРОМЕТЕОРОЛОГІЧНІ УМОВИ 2015–2016 СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО РОКУ ЗА ДАНИМИ МЕТЕОСТАНЦІЇ УМАНЬ
УДК: 551.5:477.46, стор. 26-29, завантажень (9)
6 Улянич І. Ф.
Костецька К.В.
Голубєв М. І.
ОЦІНЮВАННЯ МІКРОБІОЛОГІЧНОГО СТАНУ КОРМОВИХ СУМІШЕЙ У ПРОЦЕСІ ЇХНЬОГО ЗБЕРІГАННЯ
УДК: 664.76:579.67, стор. 29-33, завантажень (12)
7 Аверчев О.В.
Татаров О. С.
АГРОЕКОЛОГІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ВИРОЩУВАННЯ КВАСОЛІ ОВОЧЕВОЇ НА КРАПЛИННОМУ ЗРОШЕННІ В УМОВАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ
УДК: 635.652:631.95:631.674.6(477.7), стор. 33-38, завантажень (10)
8 Господаренко Г.М.
Любич В.В.
Новіков В. В.
Полянецька І.О.
Возіян В.В.
ВПЛИВ ТИПУ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ НА ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРУП’ЯНОГО ВИРОБНИЦТВА ТА КУЛІНАРНУ ОЦІНКУ ГОТОВОГО ПРОДУКТУ
УДК: 664.71–11:338.439, стор. 38-44, завантажень (10)
9 Мельник О.В.
Дрозд О.О.
ЗБЕРЕЖЕНІСТЬ ЯБЛУК СОРТУ ХОНЕЙКРІСП ЗАЛЕЖНО ВІД РЕЖИМУ ОХОЛОДЖЕННЯ І ПІСЛЯЗБИРАЛЬНОЇ ОБРОБКИ ІНГІБІТОРОМ ЕТИЛЕНУ
УДК: 621.796:634.11:621.563.3:631.811.98, стор. 44-47, завантажень (10)
10 Осокіна Н.М.
Герасимчук О.П.
ІНТЕНСИВНІСТЬ ДИХАННЯ ПЛОДІВ ЧОРНОЇ СМОРОДИНИ, ОБРОБЛЕНИХ РЕЧОВИНАМИ АНТИМІКРОБНОЇ ДІЇ ЗА РІЗНИХ УМОВ ЗБЕРІГАННЯ
УДК: 634.7:664.8, стор. 47-53, завантажень (11)
11 Демидась Г.І.
Захлєбаєв М. В.
ФОРМУВАННЯ ЩІЛЬНОСТІ БУРКУНУ БІЛОГО В ЧИСТИХ ТА СУМІСНИХ ПОСІВАХ З ОДНОРІЧНИМИ ЗЛАКОВИМИ КУЛЬТУРАМИ
УДК: 636.085:631.5:633.3, стор. 53-56, завантажень (13)
12 Облап Р. В.
Новак Н. Б.
Димань Т. М.
МОНІТОРИНГ ПОШИРЕННЯ БІОТЕХНОЛОГІЧНИХ КУЛЬТУР В УКРАЇНІ
УДК: 577.2:575:57.08:658.562, стор. 56-59, завантажень (7)
13 Полторецький С.П. ФОРМУВАННЯ ГУСТОТИ НАСІННИЦЬКИХ ПОСІВІВ ПРОСА (PANICUM MILIACEUM L.) ЗАЛЕЖНО ВІД СТРОКУ І СПОСОБУ СІВБИ
УДК: 631.559:631.53.01:633.171:519.233.5, стор. 59-64, завантажень (11)
14 Стефанюк В. Й. ВПЛИВ ЕКОЛОГІЧНИХ УМОВ РЕГІОНУ НА ФОРМУВАННЯ ФІТОЦЕНОЗУ СТЕВІЇ МЕДОВОЇ
УДК: 633.94, стор. 64-69, завантажень (10)
15 Уліч О. Л.
Каражбей Г. М.
Терещенко Ю. Ф.
ГОСПОДАРСЬКО-ЦІННІ ВЛАСТИВОСТІ НОВИХ СОРТІВ ПШЕНИЦІ М'ЯКОЇ ОЗИМОЇ РІЗНОГО ЕКОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ В УМОВАХ КІРОВОГРАДСЬКОЇ СОРТОСТАНЦІЇ
УДК: 631:633:1.11, стор. 69-74, завантажень (16)
16 Шепілова Т.П.
Петренко Д. І.
ВПЛИВ СПОСОБУ СІВБИ І НОРМИ ВИСІВУ НАСІННЯ НА РІСТ І РОЗВИТОК РОСЛИН СОЇ
УДК: 633.52:631.5, стор. 74-77, завантажень (9)
17 Самойленко Т.Г.
Янченко І.А.
ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАЛОЗИСТОГО АПАРАТУ ТА ХІМІЧНОГО СКЛАДУ ЕФІРНОЇ ОЛІЇ ЛИСТКІВ МОНАРДИ ДВІЙЧАСТОЇ ЗА УМОВ ВИРОЩУВАННЯ В ПІВДЕННОМУ СТЕПУ УКРАЇНИ
УДК: 633.812:581.135.51, стор. 77-72, завантажень (11)
18 Шемякін М.В.
Кирилюк В.П.
СКЛАДОВІ ВОДООЩАДЛИВОГО РЕЖИМУ ЗРОШЕННЯ ІНТЕНСИВНИХ НАСАДЖЕНЬ ЯБЛУНІ ЗА КРАПЛИННОГО СПОСОБУ ПОЛИВУ
УДК: 631.674.6:634.11, стор. 82-90, завантажень (13)
19 Васильківський С. П.
Гудзенко В. М.
ГЕНЕТИЧНІ ДЖЕРЕЛА ПІДВИЩЕНОГО ПРОДУКТИВНОГО ТА АДАПТИВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДЛЯ СЕЛЕКЦІЇ ЯЧМЕНЮ ОЗИМОГО У ЦЕНТРАЛЬНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
УДК: 633.16:631.527, стор. 90-95, завантажень (18)
20 Марченко А.Б. ІМУНОЛОГІЧНА ОЦІНКА КОЛЕКЦІЙНИХ СОРТОЗРАЗКІВ РОДУ ROSA L. ЗА УРАЖЕННЯ SPHAEROTHECA PANNOSA LEV. VAR. ROSAE WORONICH В УМОВАХ ПРИРОДНОГО ФОНУ
УДК: 632.25/.938:582.711.712, стор. 95-101, завантажень (10)
21 Нейко І. С.
Монарх В. В.
ОСОБЛИВОСТІ ЦВІТІННЯ, ФОРМУВАННЯ ЗАВ’ЯЗЕЙ ТА ПЛОДОНОШЕННЯ ДУБА ЗВИЧАЙНОГО НА КЛОНОВІЙ ПЛАНТАЦІЇ В УМОВАХ ВІННИЧИНИ
УДК: 630*232:582.632.2(477.44), стор. 101-104, завантажень (13)
22 Шлапак В. П. БІЛОГРУДІВСЬКИЙ ЛІС: НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ ВІДДІЛ УМАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ САДІВНИЦТВА
УДК: 630*11(477.46), стор. 104-112, завантажень (12)
23 Балабак А.В.
Самойленко М.О.
ОЦІНКА ЗИМО І МОРОЗОСТІЙКОСТІ СОРТІВ ТА ФОРМ ФУНДУКА (CORYLUS DOMESTICA KOSENKO ET OPALKO)
УДК: 634.54:634.1, стор. 112-115, завантажень (14)
24 Мельник О.В.
Шарапанюк О. С.
РІСТ ТА ОБЛИСТЯНІСТЬ МАТОЧНИХ РОСЛИН ПІДЩЕПИ ЯБЛУНІ 54-118 З ОБРОБКОЮ РЕГУЛЯТОРОМ РОСТУ КАНО
УДК: 634.11:631.811.98:581.165.1(477.4), стор. 115-119, завантажень (10)
25 Яковенко Р.В.
Копитко П.Г.
ПРОДУКТИВНІСТЬ ГРУШІ СОРТУ ОСНОВ’ЯНСЬКА ЗА ПОЗАКОРЕНЕВОГО ПІДЖИВЛЕННЯ НА ФОНІ ОПТИМАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРУНТУ МАКРОЕЛЕМЕНТАМИ (NPK)
УДК: 634.13.003.13:631.82, стор. 119-122, завантажень (17)